หนังสือ

นิทานสำหรับเด็กเล็ก เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงความน่ารักของพ่อไก่ แม่ไก่ และลูกไก่
ดาวน์โหลด (5 ครั้ง)
หนังสือนิทานส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ด้านต่างๆ และส่งเสริมอีคิวของเด็กเล็กอายุระหว่าง 2-6 ปี ที่จะฝึกให้เด็กรู้จักควบคุมตนเอง...
ดาวน์โหลด (18 ครั้ง)
หนังสือนิทานส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ด้านต่างๆ ของเด็กเล็กอายุระหว่าง 2-6 ปี ที่จะฝึกให้เด็กรับรู้เรื่องฟันสวยจะต้องรักษาความสะอาด...
ดาวน์โหลด (9 ครั้ง)
หนังสือนิทานส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ด้านต่างๆ และส่งเสริมอีคิวของเด็กเล็กอายุระหว่าง 2-6 ปี...
ดาวน์โหลด (3 ครั้ง)
หนังสือนิทานส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ด้านต่างๆ และส่งเสริมอีคิวของเด็กเล็กอายุระหว่าง 2-6 ปี...
ดาวน์โหลด (5 ครั้ง)
หนังสือนิทานส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ด้านต่างๆ และส่งเสริมอีคิวของเด็กเล็กอายุระหว่าง 2-6 ปี ที่จะฝึกให้เด็กรู้จักร่างกายของตัวเด็กเอง...
ดาวน์โหลด (5 ครั้ง)
นิทานเสริมสร้างการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี เพื่อส่งเสริมทักษะการออกกำลังกายสำหรับเด็ก ประโยชน์ของการออกกำลังกาย...
ดาวน์โหลด (4 ครั้ง)
นิทานเสริมสร้างการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี เพื่อส่งเสริมทักษะให้เด็กได้รับรู้เกี่ยวกับความสุขในการทำหน้าที่ของตนเอง...
ดาวน์โหลด (4 ครั้ง)